บริการ

การรับรองเอกสารที่ออกในสหรัฐอเมริกา

การยื่นคำร้องขอให้รับรองเอกสารที่ออกในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปใช้ในประเทศไทย

 

      การยื่นคำร้องขอให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล  รับรองเอกสารที่ออกในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องผ่านขั้นตอนการรับรองเอกสาร ดังนี้

1)  ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ออกเอกสารต้นฉบับในประเทศสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

2)  ให้ Notary Public ในมลรัฐที่หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นตั้งอยู่รับรอง (กรณีที่ในมลรัฐมีข้อกำหนดให้ Notary Public รับรอง) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

3)  ให้ State Department ของมลรัฐที่หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นตั้งอยู่รับรอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

4)  ให้หน่วยงานของรัฐบาลกลาง (กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ) รับรอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

5)  ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของไทยในสหรัฐฯ รับรอง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

6)  นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นคำขอให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  รับรอง เป็นขั้นตอนสุดท้าย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

* * * * * * * * * *

 ข้อมูลขั้นตอนการรับรองเอกสารของสหรัฐฯ  ตามที่ปรากฏในหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ 2677  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549   ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับขั้นตอนการรับรองเอกสารของไทยโดยกรมการกงสุล

 

                                                                                             *************************************

รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังนี้


Anchorขั้นตอนที่ 1: ขอรับเอกสาร

หากท่านยังไม่มีเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนสมรส  ให้ติดต่อขอเอกสารจากหน่วยงานที่ออกเอกสารต้นฉบับในประเทศสหรัฐอเมริกา  บางกรณี ท่านอาจต้องขอรับสำเนาเอกสารที่ประทับตรารับรองใหม่ล่าสุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง แม้ว่าท่านมีสำเนาเอกสารนั้นแล้วก็ตาม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของมลรัฐของท่าน

 

ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อหน่วยงานรับรองเอกสารของมลรัฐ

โดยที่ขั้นตอนการรับรองเอกสารของแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน  จึงขอแนะนำให้ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอให้รับรองเอกสารติดต่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานรับรองเอกสารของมลรัฐของตน  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองเอกสารของแต่ละมลรัฐได้ที่ http://www.nass.org/  Homepage > NPA Section Tab > State Websites Tab > choose a state to get the state Notary Public website

 

Anchorขั้นตอนที่ 3: ให้ Notary Public รับรองเอกสาร หากจำเป็น

เอกสารบางประเภทอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองจาก Notary Public  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการรับรองเอกสารของแต่ละมลรัฐ  ทั้งนี้  Secretary of State Offices  ส่วนใหญ่ระบุรายชื่อ Notary Public ในมลรัฐ ในเว็บไซต์ของแต่ละมลรัฐ  http://www.firstgov.gov/ Homepage > A-Z Agency Index > S > State Agencies by Topic > State Government Home Pages.

 

Anchorขั้นตอนที่ 4:  ขอให้ Secretary of State  ของมลรัฐลงชื่อและประทับตรารับรองเอกสาร

เอกสารต้องได้รับการลงชื่อและตราประทับรับรองโดย Secretary of  State  ของมลรัฐที่ Notary Publicตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อรับรองสถานะปัจจุบันของ Notary Public สามารถขอทราบข้อมูลได้ที่ http://www.state.gov/ homepage > About State Department tab > Bureaus & Offices > Alphabetical List under Bureaus & Offices > Authentication Division > Authentication Requirements > Secretaries of State (Authentication Offices)

 

Anchorขั้นตอนที่ 5: ขอให้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. Department of State) รับรองความถูกต้องของเอกสาร

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

 

Department of State Documents Authentication Office

518  23rd Street N.W., SA-1, Columbia Plaza

Washington, D.C. 20520

TEL: (202) 647-5002 หรือ 1-800-688-9889, FAX: (202) 663-3636

 

Anchorขั้นตอนที่ 6: ขอให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย รับรองความถูกต้องของเอกสาร

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้รับรองเอกสารแล้ว หากผู้ร้องประสงค์จะนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในประเทศไทย   ผู้ร้องต้องนำเอกสารไปยื่นขอให้สถานเอกอัครราชทูตหรือ        สถานกงสุลไทยในสหรัฐฯ รับรองก่อน  โดยผู้ร้องสามารถติดต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

  1024 Wisconsin Avenue N.W., Suite 401,

   Washington D.C. 20007-3681

   Tel. (202) 944-3600; Fax (202) 944-3611

   E-mail: thai.wsn@thaiembdc.org

   Website: http://www.thaiembdc.org/


- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

   700 North Rush Street,

   Chicago, Illinois 60611

   Tel. (312) 664-3129; Fax. (312) 664-3230

   E-mail: thaichicago@ameritech.net

   Website: http://www.thaichicago.net/


- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

   611 North Larchmont Boulevard,

   2nd Floor, Los Angeles, CA 90004

   Tel. (1-323) 962-9574; Fax. (1-323) 962-2128

   E-mail: thai-la@mindspring.com

   Website: http://www.thai-la.net


- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

   351 East 52nd Street,

   New York, N.Y. 10022

   Tel. (1-212) 754-1770, 754-2536 to 8, Fax. (1-212) 754-1907

   E-mail: thainycg@aol.com

   Website: http://www.thaiconsulnewyork.com/

 

Anchorขั้นตอนที่ 7:  ขอให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองความถูกต้องของเอกสาร

เมื่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในสหรัฐฯ ได้รับรองเอกสารแล้ว   ให้ผู้ร้องฯ นำเอกสารฯ  ไปยื่นขอให้กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ รับรองความถูกต้องของเอกสารเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ ก่อนจะนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

-    กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3
     เลขที่ 123 อาคารกรมการกงสุล 
     ถนนแจ้งวัฒนะ 
     แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
     กรุงเทพฯ 10210
     โทรศัพท์ (02) 575-1056-59
     โทรสาร (02) 575-1054