บริการ

การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

 

มีขั้นตอนดังนี้
 1. เขียนคำร้อง (Download ใบคำร้องได้ที่ เมนูแบบฟอร์ม --> แบบฟอร์มคำร้องรับรองเอกสาร-->คำร้องของรับรองเอกสาร)
 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแทนเจ้าของเอกสาร) Download ได้
 3. สำเนาบัตรประชาชน/PASSPORT ของเจ้าของเอกสาร

 4. สำเนาบัตรประชาชน/PASSPORT ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ
 5. เอกสารที่จะรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา

 6. เอกสารที่แปลแล้ว พร้อมรับรองคำแปลและเซ็นชื่อผู้แปล เช่น รับรองคำแปลถูกต้อง (กรณีแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย) หรือ Certified Correct Translation (กรณีแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ)

 7. ซื้อธนาณัติจำนวนเงินค่ารับรองเอกสาร แบบใหม่เริ่ม 11 ตุลาคม 2547 

  (ชุดละ 400 บาท หมายถึง แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ) หรือ 

  (ชุดละ 400 บาท หมายถึง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 

  บวกค่าส่ง EMS อีก 60 บาท สั่งจ่าย ปณ.หลักสี่ ในนาม นายอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

 8. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ คุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 9. สงสัยกรุณาสอบถาม โทร. 02-5751058-9   FAX. 02-5751054 

  โทร.1111 หรือ โทร.02-9817171 ต่อ 33218

 10. กรุณาเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกมาด้วย

 11. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณียื่นแทนบริษัท)

 12. E-mail : consular04@mfa.go.th