บริการ

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร (ต่อฉบับ/ตราประทับ)

        ·       รับรองลายมือชื่อ                                                                            ฉบับละ 200 บาท

·       รับรองสำเนาเอกสารที่ทำสำเนาจากต้นฉบับที่ทางราชการไทยออกให้      ฉบับละ 200 บาท

·       รับรองคำแปลเอกสารการทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว               ฉบับละ 200 บาท

·       รับรองคำแปลสัญญาหรือเอกสารทางศาล

         * ไม่เกิน 100 คำแรก 200 บาท            *  ทุกๆ 100 คำหรือเศษของ 100 คำต่อไป 200 บาท

·       รับรองเอกสารอื่นๆ (ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยแล้ว)   ฉบับละ 200 บาท

 

   บริการปกติ: ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ นับแต่วันรับคำขอและเอกสารครบถ้วน

 

   บริการด่วน:  ได้รับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่น คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวของบริการปกติ

เปิดยื่นขอรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อและสำเนาถูกต้อง ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.
รับคืนเอกสาร เวลา 14.30-16.30 น.

 

    บริการทางไปรษณีย์: เพื่อความสะดวก โปรดใช้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 

   หมายเหตุ:   การรับรองเอกสารที่ออกในต่างประเทศจะกระทำไม่ได้  เว้นแต่สถานเอกอัครราชทูตหรือ  

     สถานกงสุลของไทยในประเทศนั้น  หรือ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ใน

     ประเทศไทย รับรองมาก่อนแล้วเท่านั้น)

   

**** รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสาร : ให้ศึกษาในหัวข้อ “คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร” ***