บริการ

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O – X พำนักระยะยาว 10 ปี (Non – Immigrant Visa “O – X” Long Stay)

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O – X พำนักระยะยาว 10 ปี (Non – Immigrant Visa “O – X” Long Stay)

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O-X” นี้ เป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นกรณีเดียวที่ผู้ร้องสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว สาหรับคนต่างด้าวที่มีศักยภาพ จำนวน 14 ประเทศที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อเดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรระยะยาวรวมจำนวน 10 ปี โดยมีอายุการตรวจลงตราครั้งละ 5 ปี และได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักร คราวละ 5 ปี ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 10,000 บาท

1) คุณสมบัติของผู้ร้อง

 • มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของ (1) ญี่ปุ่น (2) ออสเตรเลีย (3) เดนมาร์ก (4) ฟินแลนด์ (5) ฝรั่งเศส (6) เยอรมนี (7) อิตาลี (8) เนเธอร์แลนด์ (9) นอร์เวย์ (10) สวีเดน (11) สวิตเซอร์แลนด์ (12) สหราชอาณาจักร (13) แคนาดา หรือ (14) สหรัฐอเมริกา
 • มีเงินฝากในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือ มีเงินฝากในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทและมีรายได้ประจำปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท โดยจะต้องคงเงินในบัญชีดังกล่าวหนึ่งปี จึงจะถอนเงินออกมาใช้ได้ โดยจะต้องมีเงินฝากเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท
 • ไม่มีประวัติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศที่ตนมีสัญชาติ หรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักถาวร
 • ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โรค และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 • มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร โดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท

 

2) เอกสารประกอบคำร้อง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายภาพในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ชุด

3. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 1 ชุด

4. หลักฐานด้านการเงิน

4.1 หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารพร้อมระบุข้อมูลสำหรับติดต่อธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก และเอกสารใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งแสดงเงินฝากประจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ

4.2 หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารพร้อมระบุข้อมูลสำหรับติดต่อธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก และเอกสารใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งแสดงเงินฝากประจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีเอกสารแสดงเงินรายได้ประจำต่อปีไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท

5. เอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่คนต่างด้าวถือสัญชาติ และหากคนต่างด้าวมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศอื่น ต้องมีเอกสารดังกล่าวจากประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นพำนักถาวรด้วย

6. ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคำร้องที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535 ได้แก่ โรคเรื้อน (Leprosy) วัณโรคในระยะอันตราย (Tuberculosis) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) โรคยาเสพติดให้โทษ (drug addiction) และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (third phase of Syphilis) ทั้งนี้ ใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

7. สำเนาหลักฐานการมีประกันภัย (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด) และกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

8. ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

*** คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O-X” เพื่อติดตามเข้ามาพำนักระยะยาวได้

9. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่จำกัดอายุ) ให้ผู้ร้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสประกอบคำร้อง ของทั้งผู้ร้องและคู่สมรส และต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 1 -8

10. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ร้องแสดงสำเนาสูติบัตรหรือเอกสารรับรองความเป็นบุตร และต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 1 -3, 7 และ 8

 

*********************************************

 

 

 

 

 

Non-Immigrant Visa “O-X” (Long Stay)

This type of Non- Immigrant Visa "O-X" is a special case. Because it is the only case that the applicants can obtain a visa at the embassy / consulate general or the Immigration office Which is in accordance with the Cabinet resolution on 22 November 2016 in support promote and develop tourism for a long stay. For the aliens of 14 countries, aged 50 years and older. In order to stay in the Kingdom of Thailand for a total of 10 years, with a validity period of 5 years each time. Registration fee is 10,000 baht.

 

Applicants’ qualifications

 • Age of 50 years old or over
 • Applicants must hold passport and nationality of (1) Japan (2) Australia (3) Denmark (4) Finland (5) France (6) Germany (7) Italy (8) Netherlands (9) Norway (10) Sweden (11) Switzerland (12) United Kingdom (13) Canada (14) United States of America.
 • Financial qualifications (a) Applicants must have money deposited in Thai bank located in Thailand with the amount of not less than 3 million Baht; or (b) Applicants must have money deposited in Thai bank located in Thailand with the amount of not less than 1.8 million Baht and have income with the amount of not less than 1.2 million Baht per year. Once the applicants enter Thailand, they must have accumulated money deposited in Thai bank located in Thailand not less than 3 million Baht within 1 year. The money in (a) and (b) must be kept in bank account at least 1 year before withdrawing and, within another next year, the money must be left in the account with the amount of not less than 1.5 million Baht and can only be spent in Thailand.
 • Applicants must not have a background that threaten to constancy, both to Thailand and the country of nationality or countries where they have permanent residence.
 • Applicants must have no forbidden diseases according to the Ministerial Regulation No. 14 (B.E. 2535) which include Leprosy, Tuberculosis, Elephantiasis, drug addiction and third stage of Syphilis.
 • Applicants must have Thai medical insurance during their stay in Thailand (per the approval of the Office of Insurance Commission) and medical claims for outpatient must not be less than 40,000 Baht, for inpatient must not be less than 400,000 Baht.

 

Required Documentation

1. Passport that valid for at least 6 months from the date of travel.

2. Three (3) application forms and 3 photographs (size 4 X 6 cm. taken within the last 6 months)

3. One (1) biography

4. Financial evidence

         4.1 Certificate of bank deposit stating bank contact information, copy of bank book and bank statement which shows fixed deposit with the amount of not less than 3 million Baht deposited in Thai bank located in Thailand;

         OR

         4.2 Certificate of bank deposit stating bank contact information, copy of bank book and bank statement which shows fixed deposit with the amount of not less than 1.8 million Baht deposited in Thai bank located in Thailand and certificate of annual income with the amount of not less than 1.2 million Baht (local currency equivalent) per year. (Once the applicants enter Thailand, they must have accumulated money deposited in Thai bank located in Thailand not less than 3 million Baht within 1 year.)

5. Certificate of criminal record clearance from the country of nationality. In case the applicants have permanent residence in other country, they must provide the aforementioned document from both country of nationality and country of permanent residence.

6. Medical certificate from the country where the applicants apply visa stating that applicants don’t have any prohibited diseases according to the Ministerial Regulation No. 14 (B.E.2535) which include Leprosy, Tuberculosis, Elephantiasis, drug addiction, third stage of Syphilis. The medical certificate must not be issued over 3 months.

7. Copy of evidence stating that applicants have insurance as per stipulated by the  Office of Insurance Commission and health insurance of Thailand which has insurance money for outpatient not less than 40,000 Baht and for inpatient not less than 400,000 Baht.

8. Visa fee: 10,000 Baht (local currency equivalent)

*** Spouses and legitimate children can obtain a Non – Immigrant Visa "O-X" too

9.  For spouse (no age restriction) can apply for Non-O-X visa (must be a legitimate spouse) must show a copy of marriage certificate together with documents stated in 1-8.

10. Child age under 20 years old must show a copy of birth certificate or proof of legitimate child and also have to submit documents number 1-3, 7 and 8.