การตรวจลงตราสำหรับการเข้ามาเพื่อติดต่อธุรกิจ ใช้ได้หลายครั้งภายใน 3 ปี (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” )

การตรวจลงตราสำหรับการเข้ามาเพื่อติดต่อธุรกิจ ใช้ได้หลายครั้งภายใน 3 ปี (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” )

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ และจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาบ่อยครั้ง สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B ใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง อายุ 3 ปี  (Three-Year Non-Immigrant Visa “B” )

คนต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง ภายใน 3 ปี และพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน  ทั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

สถานที่ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา

     คนต่างชาติที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราประเภท Three-Year Non-Immigrant Visa  รหัส “B”  สามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ขอรับการตรวจลงตรามีถิ่นพำนักเท่านั้น  หรือหากไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยตั้งอยู่ในประเทศที่ผู้ขอรับการตรวจลงตรามีถิ่นพำนัก  ให้ยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ดูแลประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยได้

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ

เอกสารทั่วไป

     -  แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

     -  หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุการใช้เดินทางที่เพียงพอ

     -  รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

     -  เอกสารประจำตัว เช่น บัตรประชาชน เอกสารแสดงการมีถิ่นพำนัก

เอกสารเพิ่มเติม

     -  หลักฐานเกี่ยวกับการทำงานของผู้ขอรับการตรวจลงตรา เช่น ใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน หรือในกรณีที่มีธุรกิจของตนเอง ให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตน

     -  หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกหอการค้า สมาคมทางธุรกิจ หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่าของประเทศนั้น ๆ

     -  หลักฐานแสดงว่ามีการติดต่อธุรกิจในประเทศไทยเป็นประจำ เช่น อาจแสดงหนังสือรับรองหรือหลักฐานการติดต่อธุรกิจกับบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว (เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดการดำเนินกิจการของบริษัท รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า ภ.ง.ด. 50, ภ.พ. 30, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภ.พ. 20,  งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท, แผนที่ที่ตั้งบริษัท เป็นต้น)

      ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแต่ละประเทศอาจขอรับเอกสารประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา       10,000  บาท

หมายเหตุ  

-   การพิจารณาตรวจลงตราขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่                  -   ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราที่จ่ายให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่แล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้

 

***************************************************

Thailand Visa Information : Three-year Non-Immigrant Visa "B" (for Business only)

Foreign citizen who wishes to visit Thailand for business purpose may apply for a three-year Non-Immigrant Visa “B”.  This type of visa may be issued to businessmen for multiple-entries and is valid for 3 years.  It allows holder to visit Thailand as often as required for as long as the visa remains valid and allows holder to stay in Thailand for a period of not exceeding 90 days during each visit.  Employment of any kind is strictly prohibited for holder of such visa.

Place of application

Application is to be submitted at the Royal Thai Embassy or the Royal Thai Consulate-General in the applicant’s country of residence, or at the Royal Thai Embassy which has jurisdiction over his or her country of residence. However, Royal Thai Consulate-General headed by Honorary Consul-General is not authorized to issue this type of visa. 

 

Required Documentation

Basic documents

1. An application form completed in full and signed by applicants.

2. A passport valid for travelling to Thailand with sufficient remaining validity.

3. Two passport-sized photographs (4x6cm) taken within the previous 6 months.

Additional documents which may be requested

4. National Identity Card, Residence documentation or valid proof of identity.

5. A letter from the employer giving details of the applicant’s position, length of employment, salary and purpose of the visit(s) to Thailand.  If the applicant is self-employed, he or she must provide documentation of his or her business undertaking such as business registration and details of business operation.

6. Copies of correspondence with business partners in Thailand.

7. A letter of invitation from trading or associated partners/companies in Thailand.

8. Corporate documents of associated partners/companies in Thailand such as:

- business registration and business license

- list of shareholders

- company profile

- details of business operation

- map indicating location of the company

- balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor

  Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year

- value-added tax registration (Por Por 20)

- The required additional documents may be submitted upon request.

9. A letter of recommendation from previous employer or business associations of which the applicant is member.

Visa fee         - The fee is 10,000 Baht.

Remarks

- Supplementary documents may be requested as and when necessary.

- The issuance of visa is at discretion of the consular officer.

- Visa fee is non-refundable.

********************************************************************************