รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

ได้ไม่เกิน 30 วัน


     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 , 20 ธันวาคม 2545, 18 ตุลาคม 2547, 6 พฤษภาคม 2548 และ 23 มิถุนายน 2554  คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน  
หมายเหตุ  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย 

     คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 15 วัน เว้นแต่คนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้คลั้งละไม่เกิน 30 วัน
 

     คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย

     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ  
http://www.immigration.go.th/
 

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้ 
 

1. เครือรัฐออสเตรเลีย  (Australia : Commonwealth of Australia)  
 
2. สาธารณรัฐออสเตรีย  (Austria : Republic of Austria)  
 
3. ราชอาณาจักรเบลเยียม  (Belgium : Kingdom of Belgium)  
 
4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Brazil : Federative Republic of Brazil)  (****)

5. รัฐบาห์เรน  (Bahrain : Kingdom of Bahrain)  
 
6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)  
 
7. แคนาดา  (Canada)  

 
8. 
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

9. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)  

10. 
สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)

11. สาธารณรัฐฟินแลนด์   (Finland : Republic of Finland)  

12. สาธารณรัฐฝรั่งเศส   (France : French Republic) 
 
13. 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (Germany : Federal Republic of Germany) 

14. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (Greece : Hellenic Republic)  

15. ฮ่องกง (Hong Kong SAR,China)

16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  (Iceland : Republic of Iceland)
 
18. 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (Indonesia : Republic of Indonesia) 

19. ไอร์แลนด์   (Ireland) 

20. รัฐอิสราเอล  (Israel : State of Israel)  

21. สาธารณรัฐอิตาลี  (Italy : Republic of Italy)

22. ญี่ปุ่น  (Japan) 

23. สาธารณรัฐเกาหลี   (Korea, South : Republic of Korea)  (****)  

24. รัฐคูเวต  (Kuwait : State of Kuwait) 

25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
 
26. 
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg) 

27. มาเลเซีย  (Malaysia)

28. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)

29. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)  

30. นิวซีแลนด์   (New Zealand) 

31. ราชอาณาจักรนอร์เวย์   (Norway : Kingdom of Norway) 

32. รัฐสุลต่านโอมาน  (Oman : Sultanate of Oman)

33. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)   (****)

34. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (Philippines : Republic of the Philippines)  

35. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

36. สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Portugal : Republic of Portugal) 

37. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar) 

38. สาธารณรัฐสิงคโปร์   (Singapore : Republic of Singapore) 

39. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

40. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia) 

41. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)

42. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   (South Africa : Republic of South Africa) 

43. ราชอาณาจักรสวีเดน  (Sweden : Kingdom of Sweden) 

44. สมาพันธรัฐสวิส  (Switzerland : Swiss Confederation) 

45. สาธารณรัฐตุรกี   (Turkey : Republic of Turkey) 

46. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์   (United Arab Emirates) 

47. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

48. สหรัฐอเมริกา (United States of America)

49. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

 

(****) หมายเหตุ  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)