กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายดอน   ปรมัตถ์วินัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
     
       
วันเดือนปีเกิด                     25 มกราคม 2493  
ชื่อคู่สมรส                นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย (บุนนาค)  
บุตรธิดา                    นายเพื่อน ปรมัตถ์วินัย  
       

การศึกษา

     
   
- มัธยมต้น/ปลาย:โรงเรียนสุทธิวราราม,  สวนกุหลาบวิทยาลัย 
- B.A. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม)
  University of California, Los Angeles (UCLA)
- M.A. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), University of California,
  Los Angeles (UCLA).
- M.A. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), The Fletcher School of
   Law and Diplomacy, Tufts University
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, พ.ศ. 2536
  (National Defense Course, A.D.1993 – วปรอ.366)
 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ประสบการณ์ทำงานราชการ      
       
2517
  เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการเมือง)  
2519
 
กองเอเซียตะวันออก กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กองนโยบายเศรษฐกิจ
และการคลัง
 
2523
 
- รักษาการหัวหน้ากองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
- หัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
 
2524
 
เลขานุการเอก  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ (เยอรมนีตะวันตก)
 
2527
  ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์       
2528
  ผู้อำนวยการ กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง  
2531
  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย  ณ  กรุงลอนดอน  
2534
  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงฯ  
2535
  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  
2537-2541
 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทย
ประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์และวาติกัน และราชรัฐลิกเตนสไตน์

 
2542-2543
  อธิบดีกรมสารนิเทศ (ควบคู่กับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ)  
2543-2547
 

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
และเกาหลีเหนือ (DPRK) และมองโกเลีย

 
2547-2550  
 

เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหภาพยุโรป
และราชอาณาจักรเบลเยียม และ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

 
2550-2552  
 

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจำสหประชาชาติ  ณ นครนิวยอร์ค

 
2552 – 2553
  เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา                         
ส.ค.2557 – 19 ส.ค.2558 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 
23 ส.ค.2558 – ปัจจุบัน
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
       
       
เครื่องราชอิสริยาภรณ์      
2547
  ทุติยจุลจอมเกล้า  
2546
  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
2542
  ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  
2541
  มหาวชิรมงกุฎ  
2538
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
2535
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
2532
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
2527
  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
2525
  ตริตราภรณ์ช้างเผือก  
2522
  ตริตราภรณ์มงกุฎไทย  

 

 
---------------------------------