ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ

           นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และผู้แทนจากกรมสารนิเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการกงสุล และผู้สื่อข่าวจากไทยรัฐทีวี ได้เดินทางเยือนจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
          ๑) การบรรยายในหัวข้อ “การทูตสาธารณะ” โดยนางสาววีนัส อัศวภูมิ นักการทูตชำนาญการ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง” โดยนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น นักการทูตชำนาญการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหัวข้อ “ภารกิจการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ” โดยนางสาวศศิญาดา เนาวนนท์ นักการทูตปฏิบัติการ กรมการกงสุล โดยมีการบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ทั้งนี้ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการบรรยายข้างต้น โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต้อนรับ คณะบัวแก้วสัญจรได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ 
          ๒) ภายหลังการบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมการกงสุลได้ให้สัมภาษณ์ สวท. จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับโครงการบัวแก้วสัญจร กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี และการบริการประชาชนด้านการกงสุล ในรายการ “รอบรั้วประทายสมันต์” ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ทางคลื่นความถี่ ๙๗.๕ MHz โดยมีคุณจิราพร นิยมตรง เป็นผู้สัมภาษณ์
ภายหลังการบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ สวท. จังหวัดศรีสะเกษ ในรายการ “ร่วมสร้างประเทศไทย” ทางคลื่นความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz ซึ่งมีคุณ วัชรินทร์ สุขเกษม เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นว่า โครงการบัวแก้วสัญจร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ กว่า ๔๗ จังหวัด เป็นโครงการที่ดำเนินตามยุทธศาสตร์การทูตประชารัฐเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อเน้นย้ำว่า การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นของประชาชนทุกคน
          ๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในช่วงเช้า นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะบัวแก้วสัญจรเยือนโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้เยือนโรงเรียนอนุบาลหัวยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสงวน ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ และนายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนของทั้งสองโรงเรียน รวมถึงนายอำเภอสังขะ นายอำเภอห้วยทับทัน ข้าราชการจากหน่วยงานทั้งระดับอำเภอ ตำบล และเขตการศึกษาที่โรงเรียนทั้งาสองแห่งสังกัดอยู่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ทั้งสองโรงเรียน โรงเรียนละ  ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดนิทรรศการด้าน
การต่างประเทศ และผู้แทนกระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศให้แก่นักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวด้วย 
          ๔) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ชมการทำงานของกลุ่มอาชีพทอผ้ายกทองจันทรโสมา ซึ่งอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ได้จัดตั้ง โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่กลับมาทำงานทอผ้าไหมที่มีลายชั้นสูงแบบราชสำนักโบราณประยุกต์รวมกับการทอแบบพื้นเมืองตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งนี้ งานทอผ้าไหมที่สร้างชื่อเสียง คือ การทอผ้ายกทอง ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการทอผ้าสำหรับตัดเสื้อผู้นำ 
๒๑ เขตเศรษฐกิจ และผ้าคลุมไหล่สำหรับภริยา ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (APEC) ครั้งที่ ๑๑ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี ๒๕๔๖
          ๕) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยือนหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านอะลาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านอะลาง ประธานกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้าน อะลาง และชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชมการสาธิตการทอผ้าไหมแบบพื้นเมืองและการเลี้ยงหม่อนไหมจากชาวชุมชนบ้านอะลาง ซึ่งสามารถผลิต
ผ้าไหมที่มีคุณภาพออกจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษได้เป็นอย่างดี  
          ทั้งนี้ ในวันเดียวกันคณะบัวแก้วสัญจรได้เยี่ยมชมไร่สุขสมาน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ นายศักดิ์ดา พละศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย พร้อมด้วยนายสมาน พันธ์วิไล ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ และเกษตรกรในชุมชนให้การต้อนรับ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีที่วัตถุดิบซึ่งมาจากการทำเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฯ มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในการส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ให้การอบรมเกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับการเพาะปลูก การลดต้นทุนการผลิต และหาตลาดสำหรับสินค้า รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรในชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน