ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ ๒๗๘

การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ ๒๗๘
 
            เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ACT ครั้งที่ ๒๗๘ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียว
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่นและสถานการณ์โลก 
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในญี่ปุ่น โดยครั้งนี้เป็นการประชุม ACT 
ครั้งสุดท้ายภายใต้วาระที่ไทยเป็นประธาน และสิงคโปร์จะเป็นประธานต่อในอีก ๖ เดือนข้างหน้า 
            นอกจากนั้น ภายหลังการประชุมฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลาแก่เอกอัครราชทูต Mahamud Ahmad เอกอัครราชทูตบรูไน
ประจำญี่ปุน ซึ่งจะหมดวาระประจำการในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 
ในระยะเวลา ๖ เดือนที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธาน ACT ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
นอกเหนือจากการจัดประชุม ACT อย่างเป็นระยะแล้ว ไทยได้พยายามที่จะทำงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะกับบุคคลระดับสูง
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เช่น การร่วมกับศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน 
ซึ่งเอกอัครราชทูตร่วมเป็นผู้บรรยาย และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นแขกเกียรติยศ 
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นให้กับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นที่ดูแลเรื่องอาเซียน 
รวมทั้งการจัดการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนกับบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น อาทิ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ 
ภริยาเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นได้ร่วมกับสมาคมมิตรภาพสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(The Asia-Pacific Ladies Friendship Society) ได้ดำเนินกิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการ 
การแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลและนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย