ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ให้ความรู้เรื่องสภาพการจ้างงานอย่างถูกต้อง จัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องสภาพการจ้างงานอย่างถูกต้อง
จัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นกการประชุม
ในเชิงวิชาการครั้งที่ ๔ ของสมาคมฯ และมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 
(๑) กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนวดและสปาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การจ้างในลักษณะ Independent Contractor (1099) และ Employee (W2)
ความรู้เรื่องการกู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจและการทำประกันให้กับผู้ประกอบการ
โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นาย William Okamoto อดีตผู้ตรวจสอบ
Employment Development Department (EDD) นาง Cindy Tran ทนายจาก CNT Law Group
นาย Francisco De Vivo ที่ปรึกษาด้าน Business Loan Expert จาก Icon CDC 
และนาง Katie Borden  จาก Tax Accounting and Financial Consulting มาให้ความรู้
นาย Ahmos Netanel, Chief Executive Office ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารของ
California Massage Therapy Council (CAMTC) 
ได้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ด้วย
  
(๒) ก่อนเริ่มงานฯ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ของรัชกาลที่ ๑๐ แล้วเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ และนำผู้เข้าร่วมการสัมมนาถวายพระพรร่วมกับชุมชนไทย
 
(๓) กงสุลใหญ่ฯ ย้ำว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีหน้าที่รับใช้และให้บริการแก่ประชาชนทุกด้าน
รวมทั้งแจกเอกสารโบรชัวร์ด้านการให้บริการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ และข้อมูลติดต่อ
ในกรณีที่มีปัญหาหรือคำถามกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
 
(๔) ในภาพรวมผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ มีความเห็นว่าการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง
เนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน
เช่น การมอบหมายงาน การควบคุมทางการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเจ้าของธุรกิจ
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐฯ
สถานกงสุลใหญ่ฯ  ขอขอบคุณสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานสัมมนาฯ 
ที่เป็นประโยชน์ โดยสถานกงสุล หญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทยในสหรัฐฯ 
และทุกองค์กรที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนไทย
 
*   *   *   *   *