ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

เตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาในกรอบคณะกรรมการเทคนิคร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (Thailand – Myanmar Joint Technical Committee on River Boundary between Thailand and Myanmar : JTC) ครั้งที่ ๓

           ไทยและเมียนมามีเขตแดนทางบกทั้งที่เป็นภูเขาและแม่น้ำ ยาวประมาณ ๒,๔๐๑ กม. ส่วนที่แม่น้ำเป็นเส้นเขตแดนมีระยะทางประมาณ ๗๑๔ กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่สาย-น้ำรวก จ.เชียงราย แม่น้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมย จ.ตาก และแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง แม่น้ำสายสำคัญเหล่านี้เป็นเส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องอนุรักษ์เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ ในขณะเดียวกัน แม่น้ำเหล่านี้ก็เป็นแม่น้ำที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่างใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ทั้งในด้านการคมนาคม การชลประทาน การเกษตร ฯลฯ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนหรือริมฝั่งของอีกฝ่ายหนึ่ง
            เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนไทย-เมียนมา เมื่อปี ๒๕๕๓ คณะกรรมการ เขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา ได้ตกลงจัดตั้งกลไกร่วมขึ้นมา ๑ คณะ เรียกว่า คณะกรรมการเทคนิคร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมาตลอดแนว (Thailand – Myanmar Joint Technical Committee on River Boundary between Thailand and Myanmar : JTC) โดยมีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศของไทย และอธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเป็นประธานร่วมกัน ภารกิจสำคัญ คือ การตกลงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บริเวณแม่น้ำที่เป็นเขตแดนของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำเมยและแม่น้ำกระบุรี ซึ่งมีการเปลี่ยนเส้นทางอยู่บ่อยครั้งและก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันของราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง
            เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจา JTC กับฝ่ายเมียนมา ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศเมียนมา นางสาวอรชา ธนากร ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมายพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เดินทางไปอำเภอแม่สอด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล/ข้อคิดเห็น และหารือกับผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในฝั่งไทยและเมียนมา การเดินทางไปตรวจสภาพภูมิประเทศและหารือกับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นได้ทำให้ทราบถึงข้อมูล/ข้อคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจรจา เพื่อกำหนดหาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดแนวแม่น้ำสำคัญทั้งสองฝ่ายต่อไป