ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

การจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ

          วัดทีปทุตตมาราม (Deepaduttaramaya Raja Maha Viharaya) กรุงโคลัมโบ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
          พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้เริ่มในเวลา ๑๔.๔๕ น. โดย Hon.Ranil Wickremasinghe นายกรัฐมนตรีของศรีลังกาเข้าร่วมพิธีในฐานะแขกเกียรติยศ ร่วมกับนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ นอกจากนี้ นาย Ravi Karunayake รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของศรีลังกา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คนไทยในศรีลังกา และคนศรีลังกาซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ประมาณ ๑๓๐ คน  
          สำหรับผู้เข้าร่วมฝ่ายพิธีสงฆ์ ได้แก่ Most Ven. Davuldena Sri Gnanissara Thero พระมหานายกะอมรปุระนิกาย Most Ven. Ittapana Dhammalankara Thero, Mahanayaka of the Kotte Sri Kalayani Samagri Dharma Mahasangha Sabha (สยามนิกาย) Most Ven.Dodampahala Chandrasiri Nayaka Thero, Mahanayaka of Sri Kalyanawansa (อมรปุระนิกาย) และ Ven. Waskaduwe Mahindawansa Thero เจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม และพระสงฆ์อื่นๆ อีกจำนวน ๒๔ รูป
          เจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม ได้กล่าวเริ่มพิธีน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของศรีลังกากับประเทศไทย โดยมีศาสนาพุทธเป็นสื่อกลาง และกล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย รวมทั้งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระราชวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดทีปทุตตมารามด้วย
          นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยทรงใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเยือนหลายประเทศ รวมทั้งศรีลังกา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ รวมทั้งวัดทีปทุตตมารามก็เคยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินหลวงเช่นกัน
          Hon.Ranil Wickremasinghe นายกรัฐมนตรีศรีลังกา กล่าวว่า ไทยและศรีลังกาได้เกื้อกูลกันและกันในการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้พุทธศาสนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเป็นกัลยาณมิตรของศรีลังกา (Friend of Sri Lanka) เนื่องจากทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น และทรงบำรุงพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นำมาซึ่งความเศร้าเสียใจของชาวศรีลังกาด้วยเช่นกัน ซึ่งวัดทีปทุตตมารามนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี และขอให้พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรในด้านต่างๆ น้อมนำให้พระองค์เสด็จสู่พระนิพพาน