ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ร่าง ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (การอบรมช่วงที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทางความคิดของนักบริหารการทูต) (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ