ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศราคากลางดำเนินโครงการพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) ระยะที่ ๕ และเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต และกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ