ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชุดรับประทานอาหารตราครุฑ สำหรับ 30 ที่ จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดสรรให้ แก่ สอท. ณ กรุงพริทอเรีย และ สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ

ไฟล์แนบ