ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน