เรื่องเด่นประจำวัน : การสัมมนา “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ" ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การสัมมนา “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ"

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้จัดการสัมมนา  “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ กระทรวงการต่างประเทศ   เพื่อให้ความรู้และระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศแก่ผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ  ๕๐ คน  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถเผยแพร่ปรัชญาดังกล่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายอันหลากหลาย ตลอดจนให้บุคคลและองค์กรในต่างประเทศสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

หัวข้อพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย สรุปเนื้อหาการบรรยาย
27 พฤศจิกายน 2557  
 • แก่นแท้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
 • การอภิปราย "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
  Mr.Shun-ichi Murata Deputy Executive Secretary, ESCAP
  Mr.Geoffrey Longfellow
  นายชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้ (ดำเนินการอภิปราย)
28 พฤศจิกายน 2557  
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม : สู่การสร้างสมดุลในยุคโลกาภิวัตน์
  ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  นายนิกม์ พิศลยบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  นายปกรณ์ โฆษวณิชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  Global Quality Management Center บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการพัฒนาระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
  นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
  นางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
29 พฤศจิกายน 2557  
 • โครงการพัฒนาดอยตุง : รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน
  ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา (ร่วมเสวนาและดำเนินการเสวนา)
 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารด้านอุตสาหกรรม
  นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
  รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร  รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการเสวนา)
 • นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์การเผยแพร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
  รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร  รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ร่วมเสวนาและดำเนินการเสวนา)
 • ระดมสมองเพื่อหารูปแบบและแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ